Zalety Didaktei

Zapoznanie się nauczyciela z podstawą programową.  Aplikacja zawiera postawy programowe dla każdego przedmiotu kształcenia ogólnego  na każdym etapie edukacyjnym, przez co nauczyciel ma łatwy dostęp do podstawy programowej swojego przedmiotu na niższym etapie. Podstawy programowe dla zawodów są umieszczane w aplikacji  wg potrzeb szkoły.

Program nauczania staje się dokumentem praktycznym. Aplikacja daje możliwość nauczycielowi wygenerowania osiągnięć uczniów dla wybranej formy kontroli. (przed zbliżającym się sprawdzianem możemy wygenerować dla ucznia dokument zawierające umiejętności sprawdzane podczas tej pracy). 

Kontrola treści z podstawy programowej  uwzględnionymi w programie nauczania. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, program powinien zawierać treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Aplikacja pomaga nauczycielowi oraz dyrektorowi kontrolować czy wszystkie treści z podstawy zostały uwzględnione w programie.

Aplikacja zawiera procedurę dopuszczenia programów nauczania przez Dyrektora szkoły zgodną z art. 22a. pkt 2. Ustawy o systemie oświaty.

 • Opiniowanie programu przez innego nauczyciela.
 • Zaopiniowaniu programu przez dyrektora szkoły.
 • Dopuszczenia programu wraz z nadanym numerem.
 • Możliwy przepływ dokumentów miedzy dyrektorem a nauczycielem bez generowania zbędnej dokumentacji. 

 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej, poprzez kontrolę:

 • treści z podstawy programowej,
 • gospodarowanie czasem,
 • warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.

 

Wygenerowanie dokumentów:

 • Wniosek nauczyciela o dopuszczeniu programu nauczania.
 • Szkolny zestaw podręczników, który zgodnie z art. 22a. pkt 2e Ustawy o systemie oświaty, jest przedstawiany przez dyrektora szkoły ( do 15 czerwca).
 • Szkolnego zestawu programów nauczania.
 • Dokument dopuszczenia programu nauczania do użytku szkolnego.
 • Przedmiotowy System Oceniania.

 

Istnieje możliwość eksportu rozkładu materiału do dzienników elektronicznych.

Łatwość obsługi

Didaktea została podzielona na tematyczne moduły, dzięki temu jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Nie wymaga instalacji.

Ekologiczne rozwiązanie

Didaktea jest aplikacją, która przechowuje w bazie wszystkie programy nauczania. Aplikacja nie  wymaga drukowania.

Rozwój zawodowy

Didaktea to możliwość pogłębiania umiejętności zawodowych nauczycieli.

Zgodność z prawem oświatowym

Didaktea zawiera wszystkie elementy, jakie posiadać powinien program zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Integracja

Didaktea zawiera zintegrowany system kontroli nad programami nauczania i wdrażaniem podstawy programowej.

Indywidualizacja

Personalizacja bazy programów dla szkoły.